|  Uçak & Otel  | Feribot  

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

      |  Uçak & Otel  | Feribot  

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Gizlilik

AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş. ve bağlı bulunan markalar ve web sitelerimiz(www.eskapas.com.tr ve www.agetourism.com ) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan konaklama ve seyahat hizmetlerinin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, seyahat planlamaları, konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularının yürütülebilmesi, seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, demiryolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı), rezervasyon ve kiralamaların gerçekleştirilebilmesi, hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve her bir kullanıcı için özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlerce değerlendirilerek, gerektiğinde müşteri anketleri yapılarak/değerlendirilerek ve müşteri geri bildirimleri göz önünde bulundurularak müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşterilerin çağrı merkezleri, internet sayfası ya da yetkili acenteler üzerinden almış olduğu hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde raporlanması, denetlenmesi ve gerekli analizler yapılarak iyileştirilmesi, e-posta, SMS ve sair iletişim vasıtaları aracılığıyla ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmesi, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması, etkinlik yönetimi, turizm sektörüyle ilgili her türlü mal ve hizmetin internet görsel ve yazılı basın araçlarını kullanarak ticaretinde aracılık yapılması, söz konusu hizmet, ürün ve etkinliklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin veya Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, web-sitemiz üzerinden üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, web-sitemizde sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi ile web-sitemizden ilettiğiniz iletişim taleplerine yanıt verilmesi ve web-sitemiz kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Şirketimiz, Veri Sahibi tarafın olarak sağladığınız kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin birinci maddesinde yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler Şirketimiz, • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkin olarak, • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Söz konusu haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sahibi olarak Miralay Sefikbey Sok, No:5, Antalya Palas Apt, K:2, D:7, 34437 Gumussuyu / ISTANBUL adresine yazılı olarak, info@agetourism.com e-posta adresine iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi olarak tarafınızdan iletilen taleplerde, adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise imzanız, TC kimlik numaranız ya da yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız ve talep konusu bulundurmanız zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirketimizin on (10) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan sizden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir. Metin’deki Değişiklikler Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimiz’in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Ek 1: Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

Ek 2: Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası

AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş. ve bağlı bulunan markalar ve web sitelerimiz (www.eskapas.com.tr ve www.agetourism.com ) KVL BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, • Noter vasıtasıyla, • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, • Mobil imza yöntemiyle, • Varsa Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) olarak Miralay Sefikbey Sok, No:5, Antalya Palas Apt, K:2, D:7, 34437 Gumussuyu / ISTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Noter vasıtasıyla tebligat olarak Miralay Sefikbey Sok, No:5, Antalya Palas Apt, K:2, D:7, 34437 Gumussuyu / ISTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak info@agetourism.com Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: İsim: Soy isim: TC Kimlik Numarası / (yabancı ise) Uyruğu, Pasaport Numarası ya da (varsa) Kimlik Numarası: Telefon Numarası: E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) Adres: B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer: …………………………………………………………….. Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek elektronik posta ile 3 Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….………………………………………………………… Konu: ……………………………………..…………………………………….………………………………………………………………… ☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar : …………………………………………. ☐ Diğer: …………………………………………………….. ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ………………………………………………………………….. ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ……………………………………………………………………………… Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: Adresime gönderilmesini istiyorum. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğin 4 sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : İmza :

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (“POLİTİKA”) HAKKINDA 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş /“Şirket” olarak anılacaktır) aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş ‘in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir: • Gerçek Müşteriler • Kurumsal Müşteri Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları • Potansiyel Müşteriler • Şirket Yetkilileri • Hissedarlar • Eski Çalışan / Emekliler • İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları • Tedarikçi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları • Çalışan ve Stajyer Adayları • İş Ortağı Adayları • Tedarikçi Adayları • Aile Üyeleri • Ziyaretçiler • Hukuken Yetkili Kişiler • Basın • Üçüncü Kişiler Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER Kanun’un 4. Maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir: • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak Şirketimiz, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır. • Doğruluk ve güncellik: Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda Şirketimiz, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır. • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki Şirketimiz veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir. • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir. • İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 2. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir. Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir: • Veri sahibinin açık rızası bulunması. • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi. • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması. • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması. • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 5 Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir: • Veri sahibinin açık rızası bulunması. • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi. • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: • Seyahat hizmetlerinin sunulması, seyahat planlamaları, konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularının yürütülebilmesi, seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi • Konaklama hizmetlerinin sunulması, rezervasyon ve kiralamaların gerçekleştirilebilmesi, hizmet standartlarımızın iyileştirilmesi ve her bir kullanıcı için özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması • Hizmetlerin geliştirilmesi, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlerce değerlendirilerek, gerektiğinde müşteri anketleri yapılarak/değerlendirilerek ve müşteri geri bildirimleri göz önünde bulundurularak müşteri memnuniyetinin sağlanması • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşterilerin çağrı merkezleri, internet sayfası ya da yetkili acenteler üzerinden almış olduğu hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde raporlanması, denetlenmesi ve gerekli analizler yapılarak iyileştirilmesi, e-posta, sms ve sair iletişim vasıtaları aracılığıyla ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmesi, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması • Etkinlik yönetimi • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi • Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası 6 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Kredi ödeme işlemleri takibi • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi • Müşterinin sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi • Müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin takibi • Yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası • Ücret yönetimi • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi • Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası • Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası • Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası • Operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası • Hukuk işlerinin takibi • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması • İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi 7 • Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 3.1. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar Kanun’un 8. Maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir. Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler; • Veri sahibinin açık rızası bulunması, • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde Şirketimiz tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle paylaşılabilmektedir. 8. Madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler, • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi, ve • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve 8 yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. 3.2. Yurtdışına Aktarım Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurtdışına; • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde; o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili Şirketimiz’in ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir. 3.3. AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere. • İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına. • Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara. 3.4. AGER Turizm Tanıtım ve Ticaret A.Ş İşyerlerindeki Güvenlik Amaçlı Veri İşleme Faaliyetleri Şirketimiz tarafından işyeri girişleri ve işyeri içerisinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülür. Bu kapsamda Şirketimiz, güvenliğin sağlanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı tutar. Ayrıca ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işler. Ziyaretçilerin Şirketimiz işyerlerini ziyaretleri sırasında kişisel verileri elde edilirken ilgili kişiler söz konusu işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek suretiyle aydınlatılırlar. Ayrıca, Şirketimiz işyerlerini ziyaretleri sırasında ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmekte olup böyle bir durumda log kayıtları tutulabilmektedir. Şirketimiz, söz konusu kamera, log ve sair ziyaretçi kayıtlarının işlenmesinde, güvenliğin gereği gibi ve mümkün olan en yüksek seviyede alınması amacını güderek yürürlükteki mevzuata tam uygunluğu hedefler. Şirketimiz, söz konusu dijital kayıtlara yalnızca belirli sayıda yetkilendirilmiş kişiler tarafından ve bu Politika ilkelerine uygun olarak erişilmesini temin eder. 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ Şirketimiz, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Şirketimiz tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır. 5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Şirketimiz, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 6. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 6.1. Veri Sahiplerinin Hakları Kanun’un 11. Maddesi’ne göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir: • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme. • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kanun’un 28. Maddesi’nin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda; • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 10 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır. Kanun’un 28. Maddesi’nin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır: • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 6.2. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için ilgili www.eskapas.com.tr web-sitesinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir: • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla “Miralay Sefikbey Sok, No:5, Antalya Palas Apt, K:2, D:7, 34437 Gumussuyu / ISTANBUL” adresine iletilmesi, • Formun info@agetourism.com adresine gönderilmesi, • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. Şirketimiz, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz; • Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta, • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta, • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta, • Kanun’un 12. Maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta, • Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte, • Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta, • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta, • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte, • Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde Şirketimiz dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta, • Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır. 8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI Şirketimiz bünyesinde, Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin başlıca görevleri; • Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile politika ve prosedürleri hazırlamak ve yürürlüğe konulması için gerekli aksiyonları almak, • Politika ve prosedürlerin uygulanması için Şirketimiz bünyesinde gerekli görev dağılımını yapmak ve ilgili aksiyonların alındığının takibinin gerçekleştirmek, • Kanun’un 12. Maddesi uyarınca yapılacak denetimlerin takibini yapmak, • Kanun’un uygulaması ile ilgili Şirketimiz bünyesinde farkındalığı arttırmak için alınacak aksiyonları belirlemek, aksiyonlara ilişkin gerekli görev dağılımını yapmak, • Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek soru ve sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak, • Gereken hallerde veri sahibi başvurularının çözümü için gerekli aksiyonları almak, • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yürütmektir. Ek-1: Tanımlar 0 Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (Politika’da “veri sahibi” şeklinde ifade edilmektedir) Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle sınıflandırılmas getirilmesi, ı ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistem Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

error: Alert: Content is protected !!